MARGARETHA WÄCHTER

    LEG. PSYKOLOG/LEG.PSYKOTERAPEUT
   EMDR utbildad (steg2)
   Specialist i Rorschachmetoden

 

  

Jag har arbetat som psykolog sedan början på 80-talet, först inom habiliteringsverksamheten ca 10 år, därefter inom BUP i 20 år. Jag arbetar också privat med individualterapi.

Som grund för min teoretiska referensram ligger det psykodynamiska synsättet.
Söker du hjälp för att du har varit med om ett trauma (övergrepp, katastrof, olyckshändelse etc), genomgår en kris i ditt liv, har depression, ångest, fobier, låg självkänsla etc, kan de terapeutiska samtalen kompletteras med EMDR. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska diagnoser.


Vad är EMDR  (Eye Movement Desensitation and Reprocessing)

EMDR  är en psykoterapeutisk metod som är effektiv när det gäller tidigare upplevelser av    trauman av olika slag t ex överfall
olyckshändelser, katastrofer, ångest och panikkänslor, fobier och rädslor.

EMDR är också en fungerande metod för att avhjälpa låg självkänsla, negativt tänkande, känsla av stress, oförmåga eller andra svåra känslor.

EMDR
syftar till att aktivera den egna förmågan att hantera starka känslor som påverkar livssituationen negativt.

EMDR
kan hjälpa till att minska svåra känslor och att tänka mer positivt om den egna förmågan och självvärdet. Detta sker genom att via kroppslig stimulering (via t ex ögonrörelser) aktivera hjärnans sätt att bearbeta information och lösa problem.
Att uppleva en svår händelse (eller upprepade) sätter vår förmåga att reglera känslor och självuppfattning ur spel och traumaupplevelsen blir ofta lagrad i vårt medvetande på ett sätt som försvårar våra vanliga sätt att lösa problem och bearbeta information, i stället uppstår en låsning som gör att upplevelsen "fastnar" i vårt medvetande och upprepas enligt samma mönster.

EMDR
-metoden bryter denna låsning så att nya tankar, känslor och kroppssensationer dyker upp. Detta medför att nya förklaringar och andra sätt att se på svårigheter och problem plötsligt blir möjliga.

   Vad är Psykoterapi?


  Jag arbetar med individualterapi utifrån en psykodynamisk grundsyn. Vi gör tillsammans upp ett kontrakt om hur många gånger alternativt hur lång tid du vill gå och vad du vill arbeta med i terapin.
   Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på patientens behov.
   Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, patienten och psykoterapeuten. I samspel med varandra söker de orsak till och förståelse för patientens problem och lidande. Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, men där det är patienten som är huvudpersonen. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

   Varför psykoterapi?
   Många människor lider av psykiska svårigheter och psykisk ohälsa som de inte kunnat komma tillrätta med själva. Andra hamnar i svåra situationer som leder till personliga kriser. Ångest, stress, oro, sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Men ibland är det svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig uttryck i kroppsliga besvär som t ex magkatarr eller huvudvärk.
   I psykodynamisk psykoterapi erbjuds man att tillsammans med terapeuten söka förstå de inre sammanhangen, t ex hur symptomen kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter.

    Vad är en legitimerad psykoterapeut?
  
Den akademiska psykoterapeutlinjen tar 3 år på deltid (60 poäng). För att söka in på denna utbildning krävs först att man har grundutbildning som leg psykolog, leg läkare med specialistkompetens i psykiatri, socionom, leg sjuksköterska, präst eller annat människovårdande yrke.
   Grundutbildningen måste innehålla basutbildning i psykoterapi (30 poäng), vilket är fallet för psykologer och psykiatrer. Övriga måste genomgå särskilt anordnad basutbildning under ett par år på deltid. Ovanpå denna grundutbildning krävs psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst ett par år, att gå i egen psykoterapi och att bedömas lämplig för yrket, innan man är behörig att söka in till psykoterapeutlinjen.

 
  Tel 076-2171298 :: Email info@amw.se